Welcome

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การจัดซื้อ – จัดจ้างของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ส่วนหน้าแรก

หน่วยงานในสังกัด

  • สำนักงานอธิการบดี
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • วิทยาลัยชุมชนเมือง