ประกาศแผน จ้างเหมาเสริมกำลังโครงสร้างถนนอาคารหอพักแพทย์และพยาบาลเพื่อรองรับน้ำหนักจรรถขนาดใหญ่ วงเงิน 15,800,000.- บาท

พวช-04-4916-ขออนุมัติประกาศเผยแพร่-แผน-จ้างเหมาเสริมกำลังโครงสร้างถนน.pdf (3 downloads)

จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุโขทัย ๑๐ วงเงิน ๑๑,๑๑๙,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ปรกาศแผนจ้างควบคุมงานสุโขทัย-10.pdf (5 downloads)

ประกาศแผน โครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง วงเงิน 23,479,200.- บาท

พวช-04-4639-ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการควบคุมงงานสถานีไฟฟ้าย่อย.pdf (12 downloads)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (ครั้งที่ 2) เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 มูลดินที่ได้จากการก่อสร้าง จำนวน 68,960 ลูกบาศก์เมตร วงเงิน 2,344,640.- บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศขายทอดตลาด-5-63-ลว.230463.pdf (20 downloads)

ตอบข้อซักถาม โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ระยะที่ 2)

ตอบคำถามโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการระยะที่2.pdf (36 downloads)

ประกาศแผนปี 2563 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจำลองการฉายรังสี จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ประกาศแผน-ปป.อาคารย้ายเครื่องจำลอง.pdf (19 downloads)