ประกาศผู้ชนะ รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design) วงเงิน 17,990,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท.pdf (18 downloads)

ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบ.pdf (26 downloads)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างใน 3 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562.pdf (20 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (28 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างใน 3 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

Scan0006.pdf (20 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ บริเวณวิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 9,400,000.- บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ บริเวณวิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 9,400,000.- บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) (0 downloads)

โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads) โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads) โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads) โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads)

ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างออกแบบอาคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและตำหนักเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ จำนวน 1 งาน วงเงิน 6,021,410.-บาท (หกล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างออกแบบอาคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและตำหนักเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ จำนวน 1 งาน วงเงิน 6,021,410.-บาท (หกล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) (0 downloads)

ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf (62 downloads)