ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุโขทัย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะสุโขทัย-10.pdf (11 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ้างผู้สอบบัญชีเอกชน สำหรับปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ของมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

ประกาศแผน