ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศร่าง_ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,462,400.- บาท

ประกาศร่าง_สาขาวิชาอาชีวอนามัย5รายการ

ประกาศ_ประกวดราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,570,000 บาท

เอกสารประกาศ_ประกวดราคาจัดซื้อสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ชุด

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,570,000 บาท

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ชุด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย จำนวน 18 รายการ วงเงิน 2,954,500 บาท

ประกาศแผนจัดซื้อของสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย