ประกาศขายทอดตลาด เครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจและระบบข้อมูลสำรองภาพเอกซเรย์หัวใจและเครื่องข่าย จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศขายทอดตลาด-1.pdf (59 downloads)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน รายการ อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ

เปลี่ยนแปลงแผน-อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง-จำนวน-6-รายการ-7725000.pdf (5 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาสอบทานบัญชีรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ปีงบประมาณ 2559-2562 ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน วงเงิน 960,000.00 บาท

Scan0013.pdf (5 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ รถเข็นแบบเคลื่อนที่สำหรับรองรับติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One พร้อมเครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 11 ชุด ภายในวงเงิน 423,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รถเข็นแบบเคลื่อนที่สำหรับรองรับติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฯ-11-ชุด-423500.pdf (7 downloads)