โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads) โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads) โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads) โครงการจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศษสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads)

ประกาศเชิญชวนรายการ เครื่องจี้ตัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานไฟฟ้าและหรืออัลตร้าโซนิคและหรือระบบผสมผสาน จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 4,000,000.00 บาท

ประกาศเชิญชวนเครื่องจี้.pdf (1 download)

ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดสำหรับศัลยกรรมหลอดเลือด ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562 วงเงิน 3,500,000.00 บาท

ร่างประกาศเตียงผ่าตัดสำหรับศัลยกรรม.pdf (1 download)

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี

TORจ้างบริการเครื่องถ่ายฉบับแก้ไข

ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็นต่อโครงการจัดจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้งในครั้งนี้ สามารถจัดส่งความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว มายัง phuriwach@nmu.ac.th ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซ์้อตลับหมึกพิมพ์ชนิเลเซอร์ขาวดำ,สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวามเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๓ ปี

TORจัดซื้อตลับหมึกฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็นต่อโครงการจัดซื้อตลับหมึกฯ ในครั้งนี้

สามารถจัดส่งความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว มายัง phuriwach@nmu.ac.th ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562