ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 44 (ยา 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.827.pdf (1 download) ปปช.826.pdf (0 downloads) ปปช.825.pdf (1 download) ปปช.822.pdf (0 downloads) ปปช.821.pdf (0 downloads) ปปช.819.pdf (0 downloads) ปปช.818.pdf (2 downloads) ปปช.817.pdf (1 download) ปปช.813.pdf (0 downloads)

โครงการระบบจอดรถอัจฉระยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 69,000,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

โครงการระบบจอดรถอัจฉระยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 69,000,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 4,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561

Scan_Doc0002.pdf (0 downloads) ราคากลาง.pdf (0 downloads)