ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต อาคารเพชรรัตน์ 4 หอผู้ป่วย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต อาคารเพชรรัตน์ 4 หอผู้ป่วย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มอื่นๆ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา-กลุ่มอื่นๆ-จำนวน-2-รายการ.pdf (48 downloads)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มการต้านการแข็งตัวของเลือด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอราคา-กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด-จำนวน-1-รายาร.pdf (24 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน/ร่างเอกสารประกวดราคารายการตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ตู้ วงเงิน 800,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน.pdf (0 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน/ร่างเอกสารประกวดราคารายการระบบท่อลมรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยาอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563

ระบบท่อลมรับส่ง.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะ รายการ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบยืน จำนวน1 ชุด วงเงิน345,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตู้แช่แข็ง-80-องศาเซลเซียส-แบบยืน-จำนวน-1-ชุด-345000-บ.แอฟฟินิเท็ค-จำกัด.pdf (0 downloads)

ประกาศร่างประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (กลุ่มยาอื่นๆ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคา-กลุ่มอื่นๆ-จำนวน-2-รายการ.pdf (73 downloads)