ประกาศ เผยแพร่ประชาพิจารณ์ซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก.พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์.pdf (8 downloads)

 

tor ซื้อลิฟท์.pdf (6 downloads)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf (7 downloads)

2. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์-จำนวน-2-รายการ.pdf (12 downloads)

จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-สุโขทัย.pdf (45 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf (55 downloads)

ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยสาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง.pdf (99 downloads)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
กำหนดให้ยื่นเอกสารให้เสนอราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ที่ www.gprocurement.go.th และ gov.nmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-2416500 ต่อ 8411 Email : dokfn@nmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

tor ฉบับที่ 2

เอกสารประกวดราคา

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คาดว่าดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ