ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุมมีพนักเบาะหุ้มหนัง จำนวน 500 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30น.

-ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดขอบเขตของงาน ใบเสนอราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 2416500 ต่อ 8411 งานพัสดุ

1.ประกาศ

2. ร่างขอบเขตงาน

3.ใบเสนอราคา

4.เอกสารแนบท้าย

 

 

เชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและผลไม้จำนวน 3 ร้าน และ 1 ซุ้ม รวม 4 ร้านค้า ครั้งที่ 2

เชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและผลไม้จำนวน 3 ร้าน และ 1 ซุ้ม รวม 4 ร้านค้า ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ครั้งที่ 2

กำหนดรับเอกสารเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4   อาคารการุณย์สภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิติ กทม. หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-2416500 ต่อ 8411

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป และพิจารณาคัดเลือกเวลา 11.00 น.

เอกสารแนบ

 

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประกาศเชิญชวน ตามไฟล์แนบ

กำหนดใบเสนอราคา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคุณแม่อบทิพย์ สนใจรายละเอียดได้ที่เบอร์ที่ 02-2416500 ต่อ 8411 ตามไฟล์แนบ

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด

1. ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ตามไฟล์แนบ (ยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 6 ก.พ. 61)

ใช้ประกาศของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามไฟล์แนบ)

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ 1 ชุด ตามไฟล์แนบ

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์(e-bidding)

ตามเอกสารแนบ

1.ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง พร้อมงานติดตั้ง 2 ระบบ 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีกำหนด 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 241 6500 ต่อ 8411 หรือ 02 241 6500 ต่อ 8305

กำหนดรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

รายละเอียดครุภัณฑ์

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

 

ประกวดราคาจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน(LED)พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ รวม 9,399 หลอด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.co.th ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันเสนอราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในเวลาราชการ

ไฟล์แนบ