จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-สุโขทัย.pdf (35 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf (36 downloads)

ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยสาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง.pdf (92 downloads)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
กำหนดให้ยื่นเอกสารให้เสนอราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ที่ www.gprocurement.go.th และ gov.nmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-2416500 ต่อ 8411 Email : dokfn@nmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

tor ฉบับที่ 2

เอกสารประกวดราคา

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คาดว่าดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุมมีพนักเบาะหุ้มหนัง จำนวน 500 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30น.

-ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดขอบเขตของงาน ใบเสนอราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 2416500 ต่อ 8411 งานพัสดุ

1.ประกาศ

2. ร่างขอบเขตงาน

3.ใบเสนอราคา

4.เอกสารแนบท้าย