ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 ชั้น 1 เป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา.pdf (12 downloads)

2. ร่างขอบเขตของงาน.pdf (10 downloads)

3. แบบ-ปร.4-แบบ-ปร.5-และแบบ-ปร.6.pdf (12 downloads)

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf (7 downloads)

ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,194,400 บาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กำหนดให้ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2562

และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
หากสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร 02 2416500 ต่อ 8411

1. ประกาศ.pdf (15 downloads)

2. ประกาศประกวดราคาเลขที่ 6/2562 .pdf (16 downloads)

3. ขอบเขตของงาน.pdf (20 downloads)

ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,194,400 บาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,194,400 บาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอยกเลิกประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจากแนบเอกสารร่างขอบเขตของงาน(TOR)  ฉบับที่ 2 ผิดฉบับ

ประกาศ ซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,194,400 บาท

ประกาศ ซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,194,400 บาท

กำหนดรับเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 3 – 14 พฤษภาคม 2562

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร 02 2416500 ต่อ 8411

1. ประกาศ.pdf (41 downloads)

2. ประกาศประกวดราคาเลขที่ 5/2562 ไฟล์ที่ 2 ร่างขอบเขตผลงาน ฉบับที่ 2 (46 downloads)

3. TOR-งานลิฟต์เกื้อการุณย์.pdf (45 downloads)

 

ประกาศ เผยแพร่ประชาพิจารณ์ซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก.พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์.pdf (26 downloads)

 

tor ซื้อลิฟท์.pdf (23 downloads)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf (21 downloads)

2. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์-จำนวน-2-รายการ.pdf (23 downloads)

จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-สุโขทัย.pdf (66 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf (61 downloads)