ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-จำนวน-1-งาน-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ใช้ในโครงการกำกับติดตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (2 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยาและเวชภัณฑ์-จำนวน-16-รายการ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (5 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง-จำนวน-1-ชุดครั้งที่-2.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศเดือนมกราคม 2563 จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศเดือนมกราคม-2563-จำนวน-10-คัน.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (0 downloads)