ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มอื่นๆ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา-กลุ่มอื่นๆ-จำนวน-2-รายการ.pdf (37 downloads)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มการต้านการแข็งตัวของเลือด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอราคา-กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด-จำนวน-1-รายาร.pdf (23 downloads)

ประกาศร่างประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (กลุ่มยาอื่นๆ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคา-กลุ่มอื่นๆ-จำนวน-2-รายการ.pdf (71 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาวิสัญญี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (22 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (กลุ่มยาระงับปวด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-ยา-2-รายการ-กลุ่มยาระงับปวด.pdf (37 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนิการ 3ปี (กลุ่มยาประเภทยาใช้ภายนอก) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา.pdf (33 downloads)

ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาอื่นๆ) จำนวน 50 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา-กลุ่มยาอื่นๆ-50-รายการ.pdf (99 downloads)

ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างยา ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยามะเร็ง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา-กลุ่ยยามะเร็ง-จำนวน-3-รายการ.pdf (36 downloads)