ประกาศเชิญชวน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 451 ชุด ภายในวงเงิน 13,750,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 2561

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ.pdf (14 downloads)

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของผู้ประกอบการ รายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 110,000,000.- บาท

รายการตอบคำถามโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง.pdf (38 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง ภายในวงเงิน 13,750,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561

Scan0006.pdf (14 downloads) Scan0005.pdf (6 downloads) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf (15 downloads) ร่างขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf (18 downloads) แบบรูปรายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง-1.pdf (17 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง โดยวิธี e-bidding

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ-จำนวน-2-เตียง5483000-บ.โมเดอร์นฟอร์ม.pdf (5 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding

เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ-ชนิดล้างเร็ว-ฯ-บ.นำวิวัฒน์.pdf (6 downloads)