ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง ภายในวงเงิน 780,000 บาท ระหว่างวันที่ 17 – 26 เมษายน 2561

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000-1.pdf (0 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง ภายในวงเงิน 780,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000.pdf (0 downloads) เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000.pdf (0 downloads) ราคากลาง-เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000-1.pdf (0 downloads)

ประกาศเชิญชวน รายการ กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด ๓ กระบอกตา เทคนิคเฟสคอนทราสและฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-เทคนิคเฟสคอนฯ-จำนวน-1-ชุด-900000-1.pdf (0 downloads)

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของผู้ประกอบการ รายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยสาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.00 บาท

Scan0001-1.pdf (13 downloads)

ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องกำจัดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เครื่องกำจัดลิ่มหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดอื่นๆพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-1-เครื่อง-2450000.pdf (2 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง จำนวน 60 ชุด ภายในวงเงิน 900,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง-จำนวน-60-ชุด-900000.pdf (9 downloads) ราคากลาง-ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง-จำนวน-60-ชุด-900000.pdf (6 downloads)