ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ภายในวงเงิน 5,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีด-เสื้อผ้าผู้ป่วย-วงเงิน-5000000-บาท.pdf (10 downloads)

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของผู้ประกอบการรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 110,000,000.- บาท

รวมตอบคำถามNLอาคารเวชภัณฑ์กลางฯ-1.pdf (24 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 2,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-1-เตียง-2800000.pdf (10 downloads)

ประกาศแผนจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน

ควบคุมงานหอพักแพทย์และพยาบาล.pdf (30 downloads)