โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจำลองการฉายรังสี จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ประกาศแผน-ปป.อาคารย้ายเครื่องจำลอง.pdf (4 downloads)

ประกาศแผน โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะที่ 2 ภายในวงเงิน 255,310,000.- บาท

พวช-04-1475-โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ-ระยะที่-2.pdf (19 downloads)