โครงการระบบจอดรถอัจฉระยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 69,000,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

โครงการระบบจอดรถอัจฉระยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 69,000,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (0 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 4,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561

Scan_Doc0002.pdf (0 downloads) ราคากลาง.pdf (0 downloads)