ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาพัฒนาระบบลูกหนี้และระบบบัญชีกองทุน สำหรับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,350,000.00 บาท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf (5 downloads)

เปลี่ยนแปลงแผน รายการเครื่องรักษาตาหลังผ่าตัดต้อกระจกและรักษาต้อหิน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท

เปลี่ยนแปลงแผน-เครื่องรักษาตาหลังผ่าตัดต้อกระจกและรักษาต้อหิน-1-เครื่อง.pdf (2 downloads)

ประกาศเชิญชวน รายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 1,210,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf (36 downloads)