ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องส่งลมเย็น (FCU) ชนิดคอยล์น้ำ พร้อมติดตั้ง ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561

Scan0008.pdf (4 downloads) ราคากลาง.pdf (5 downloads)

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ยี่ห้อ ฟิลิปส์ จำนวน 8 เครื่อง ปี 2562

แผน-จ้างบำรุงฯ เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ยี่ห้อ ฟิลิปส์ จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยี่ห้อ เดรเกอร์ จำนวน 27 เครื่อง ปี 2562

แผน-จ้างบำรุง-ครุภัณฑ์ยี่ห้อ เดรเกอร์ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยี่ห้อ เดรเกอร์

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสลายนิ่ว ปี 2562

แผน-จ้างบำรุงฯเครื่องสลายนิ่วประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสลายนิ่ว