ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 2316/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ประกาศ-จ้างเหมา CT (161 ล้าน) 2