ประกาศร่าง – จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบแก๊สทางการแพทย์ วงเงิน 935,650.-บาท

จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพฯ ระบบแก๊สทางการแพทย์