ประกาศแผน-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำปี 2563

ประกาศแผน-จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 63