เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 โครงการ

รายการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ภาษา จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 1,240,000 บาท

ไฟล์แนบ