ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ ภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 5,536,859.59 บาท ระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2561

Scan0001.pdf (103 downloads)