ประกาศแผนปี 63 -จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

ประกาศแผน-จ้างเหมาฯ วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ(10 ล้าน)