ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ จำนวน 14 รายการ ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนฯ-14-รายการ-2975000-1.pdf (3 downloads) ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์-จำนวน-14-รายการ-3000000.pdf (3 downloads) ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์-จำนวน-14-รายการ-3000000-1.pdf (3 downloads)