ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ ซีเมนส์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศแผน-จ้างบำรุงฯ เครื่องเอกซเรย์ ซีเมนส์ 2 เครื่อง