ประกาศแผนปี63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง

แผน-เปลี่ยนแปลงแผน ปี63-จ้างเหมาบำรุงฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 เครื่อง