ประกาศแผนปี63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ของภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศแผนปี 63-จ้างบำรุงฯครุภัณฑ์ของภาควิชารังสี 2 เครื่อง