ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบเวชระเบียนฯ

ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบำรุงรักษาฯ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบเวชระเบียน