ประกาศรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงห้องส่องกล้อง

ประกาศรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ สำหรับ โครงการปรับปรุงห้องส่องกล้อง

ผู้สนใจสามารถขอรับร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา และเอกสารขอบเขตของงานจ้างได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ สามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง inv@nmu.ac.th   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562

TORห้องส่องกล้อง

แบบห้องส่องกล้อง

ปร4-5-6