ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ยี่ห้อ ฟิลิปส์ จำนวน 27 เครื่อง

ประกาศแผนปี63-จ้างบำรุงรักษาฯ เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม