ประกาศแผนปี 63-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 27 เครื่อง

ประกาศแผนปี63-จ้างบำรุงรักษาฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ 27 เครื่อง