ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อแผนยาทดสอบสำเร็จรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว)

Scan0001-20.pdf (34 downloads) Scan0002-18.pdf (27 downloads) Scan0003-19.pdf (34 downloads)