โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ พยาบาล บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุโขทัย 10 วงเงิน 269,440,000.- บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์

วันที่ประกาศ : 01-11-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

2.-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf - (27 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่