โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล บางบอน วงเงิน ๖๗,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (หกสิบเจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-11-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่