ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 1,210,000,000.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-12-2019    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศ-เรื่อง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์มะเร็ง.pdf - (72 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่