ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด

1. ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด ตามไฟล์แนบ (ยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 6 ก.พ. 61)

ใช้ประกาศของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามไฟล์แนบ)

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง 2 ระบบ 1 ชุด ตามไฟล์แนบ