ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ หอผู้ป่วยสามัญ อาคารเพชรรัตน์ชั้น 12 และชั้น 14 จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 4,768,500 บาท ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ปร1-1.pdf (54 downloads) ปร2-1.pdf (61 downloads)

ร่าง1214.pdf (60 downloads) ประกาศ.pdf (57 downloads)