ประกาศเชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประกาศเชิญชวน ตามไฟล์แนบ

กำหนดใบเสนอราคา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคุณแม่อบทิพย์ สนใจรายละเอียดได้ที่เบอร์ที่ 02-2416500 ต่อ 8411 ตามไฟล์แนบ