โครงการจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งถังน้ำมัน จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,652,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-03-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ถังน้ำมัน.pdf - (4 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่