ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 4,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561

Scan_Doc0002.pdf (87 downloads) ราคากลาง.pdf (50 downloads)