ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุโขทัย ๑๐ วงเงิน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-06-2020    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

เปลี่ยนแปลงแผนจ้างคุมงานซอย-10.pdf - (37 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่