ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายการระบบโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2 CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 15,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2561

ราคากลาง.pdf (39 downloads) ประกาศ.pdf (64 downloads) รายละเอียดระบบโทรทัศน์.pdf (111 downloads)