ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายการเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 10 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2561

ราคากลาง-1.pdf (57 downloads) ประกาศ-1.pdf (84 downloads)