เชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและผลไม้จำนวน 3 ร้าน และ 1 ซุ้ม รวม 4 ร้านค้า ครั้งที่ 2

เชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและผลไม้จำนวน 3 ร้าน และ 1 ซุ้ม รวม 4 ร้านค้า ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ครั้งที่ 2

กำหนดรับเอกสารเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4   อาคารการุณย์สภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เลขที่ 131/5 ถ.ขาว แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิติ กทม. หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-2416500 ต่อ 8411

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป และพิจารณาคัดเลือกเวลา 11.00 น.

เอกสารแนบ