ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเตียงผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดทางจักษุ จำนวน 4 เตียง วงเงิน 6,200,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561

เตียงผ่าตัด.pdf (51 downloads)