ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 1,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561-2 เมษายน 2561

ร่างประกาศ.pdf (67 downloads)