ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการดล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด ๓ กระบอกตา เทคนิคเฟสคอนทราสและฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลาง-กล้องจุลทรรศน์หัวกลับหัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-จำนวน-1-ชุด-900000.pdf - (62 download)

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-เทคนิคเฟสคอนฯ-จำนวน-1-ชุด-900000.pdf - (88 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่