ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการดล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด ๓ กระบอกตา เทคนิคเฟสคอนทราสและฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ราคากลาง-กล้องจุลทรรศน์หัวกลับหัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-จำนวน-1-ชุด-900000.pdf (46 downloads) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-เทคนิคเฟสคอนฯ-จำนวน-1-ชุด-900000.pdf (60 downloads)