ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 480,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2561

ร่างประกาศ-1.pdf (70 downloads) TORอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล-ครั้งที่1_26022561-2.pdf (74 downloads) ราคากลาง1.pdf (97 downloads) ราคากลาง2.pdf (67 downloads)