ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 480,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561

ร่างประกาศ-2.pdf (98 downloads) ราคากลาง1-1.pdf (58 downloads) ราคากลาง2-1.pdf (69 downloads)