ประกาศเชิญชวน รายการ กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด ๓ กระบอกตา เทคนิคเฟสคอนทราสและฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-เทคนิคเฟสคอนฯ-จำนวน-1-ชุด-900000-1.pdf (61 downloads)