ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 110,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561

ประกาศ-1.pdf (91 downloads) TOR-1.pdf (85 downloads) ราคากลาง1-3.pdf (78 downloads) ราคากลาง2-3.pdf (75 downloads) SCAN_001-สารบัญ.pdf (42 downloads) SCAN_002-สารบัญ.pdf (48 downloads) SCAN_003-สารบัญ.pdf (45 downloads) SCAN_001.pdf (43 downloads) SCAN_002.pdf (68 downloads) SCAN_003.pdf (66 downloads) SCAN_004.pdf (46 downloads) SCAN_005.pdf (50 downloads) SCAN_006.pdf (56 downloads) SCAN_007.pdf (51 downloads) SCAN_008.pdf (45 downloads) SCAN_009.pdf (49 downloads) SCAN_010.pdf (51 downloads) SCAN_011.pdf (49 downloads) SCAN_012.pdf (58 downloads) SCAN_013.pdf (53 downloads) SCAN_014.pdf (48 downloads) SCAN_015.pdf (56 downloads) SCAN_016.pdf (53 downloads) SCAN_017.pdf (66 downloads) SCAN_018.pdf (44 downloads) SCAN_019.pdf (54 downloads) SCAN_020.pdf (41 downloads) SCAN_021.pdf (36 downloads) SCAN_022.pdf (45 downloads) SCAN_023.pdf (36 downloads) SCAN_024.pdf (44 downloads) SCAN_025.pdf (43 downloads) SCAN_026.pdf (42 downloads) SCAN_027.pdf (46 downloads) SCAN_028.pdf (41 downloads) SCAN_029.pdf (39 downloads) SCAN_030.pdf (47 downloads) SCAN_031.pdf (45 downloads) SCAN_032.pdf (37 downloads) SCAN_033.pdf (45 downloads) SCAN_034.pdf (35 downloads) SCAN_035.pdf (40 downloads) SCAN_036.pdf (45 downloads) SCAN_037.pdf (43 downloads) SCAN_038.pdf (38 downloads) SCAN_039.pdf (49 downloads) SCAN_040.pdf (49 downloads) SCAN_041.pdf (35 downloads) SCAN_042.pdf (40 downloads) SCAN_043.pdf (33 downloads) SCAN_044.pdf (41 downloads) SCAN_045.pdf (35 downloads) SCAN_046.pdf (42 downloads) SCAN_047.pdf (45 downloads) SCAN_048.pdf (37 downloads) SCAN_049.pdf (44 downloads) TERI0001-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (43 downloads) TERI0002-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (49 downloads) TERI0003-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (48 downloads) TERI0004-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (45 downloads) TERI0005-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (50 downloads) TERI0006-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (44 downloads) TERI0007-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (47 downloads) TERI0008-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (44 downloads) TERI0009-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (44 downloads) TERI0010-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (49 downloads) TERI0011-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (43 downloads) TERI0012-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (45 downloads) TERI0013-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (44 downloads) TERI0014-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (48 downloads) TERI0015-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (47 downloads) TERI0016-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf (44 downloads) TERI0001-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (905 downloads) TERI0002-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (36 downloads) TERI0003-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (46 downloads) TERI0004-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (48 downloads) TERI0005-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (35 downloads) TERI0006-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (47 downloads) TERI0007-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (44 downloads) TERI0008-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf (44 downloads) TERI0001-ระบบไฟฟ้า.pdf (43 downloads) TERI0002-ระบบไฟฟ้า.pdf (47 downloads) TERI0003-ระบบไฟฟ้า.pdf (63 downloads) TERI0004-ระบบไฟฟ้า.pdf (48 downloads) TERI0005-ระบบไฟฟ้า.pdf (44 downloads) TERI0006-ระบบไฟฟ้า.pdf (52 downloads) TERI0007-ระบบไฟฟ้า.pdf (50 downloads) TERI0008-ระบบไฟฟ้า.pdf (37 downloads) TERI0009-ระบบไฟฟ้า.pdf (49 downloads) TERI0010-ระบบไฟฟ้า.pdf (49 downloads) TERI0011-ระบบไฟฟ้า.pdf (37 downloads) TERI0012-ระบบไฟฟ้า.pdf (37 downloads) TERI0013-ระบบไฟฟ้า.pdf (36 downloads) TERI0014-ระบบไฟฟ้า.pdf (42 downloads) TERI0015-ระบบไฟฟ้า.pdf (42 downloads) TERI0016-ระบบไฟฟ้า.pdf (30 downloads) TERI0017-ระบบไฟฟ้า.pdf (46 downloads) TERI0018-ระบบไฟฟ้า.pdf (41 downloads) TERI0019-ระบบไฟฟ้า.pdf (46 downloads) TERI0020-ระบบไฟฟ้า.pdf (45 downloads) TERI0021-ระบบไฟฟ้า.pdf (32 downloads) TERI0022-ระบบไฟฟ้า.pdf (44 downloads) TERI0023-ระบบไฟฟ้า.pdf (49 downloads) TERI0024-ระบบไฟฟ้า.pdf (40 downloads) TERI0025-ระบบไฟฟ้า.pdf (38 downloads) SCAN_001-ระบบสุขาภิบาล.pdf (51 downloads) SCAN_002-ระบบสุขาภิบาล.pdf (48 downloads) SCAN_003-ระบบสุขาภิบาล-1.pdf (42 downloads) SCAN_004-ระบบสุขาภิบาล.pdf (44 downloads) SCAN_005-ระบบสุขาภิบาล.pdf (44 downloads) SCAN_006-ระบบสุขาภิบาล.pdf (41 downloads) SCAN_007-ระบบสุขาภิบาล.pdf (53 downloads) SCAN_008-ระบบสุขาภิบาล.pdf (43 downloads) SCAN_009-ระบบสุขาภิบาล.pdf (35 downloads) SCAN_010-ระบบสุขาภิบาล.pdf (32 downloads) SCAN_011-ระบบสุขาภิบาล.pdf (54 downloads) SCAN_012-ระบบสุขาภิบาล.pdf (45 downloads) SCAN_013-ระบบสุขาภิบาล.pdf (43 downloads) SCAN_014-ระบบสุขาภิบาล.pdf (42 downloads) SCAN_015-ระบบสุขาภิบาล.pdf (41 downloads) SCAN_016-ระบบสุขาภิบาล.pdf (39 downloads) SCAN_017-ระบบสุขาภิบาล.pdf (44 downloads) SCAN_018-ระบบสุขาภิบาล.pdf (42 downloads) SCAN_019-ระบบสุขาภิบาล.pdf (48 downloads) SCAN_020-ระบบสุขาภิบาล.pdf (38 downloads) SCAN_021-ระบบสุขาภิบาล.pdf (42 downloads) SCAN_022-ระบบสุขาภิบาล-1.pdf (47 downloads) SCAN_023-ระบบสุขาภิบาล.pdf (47 downloads) SCAN_024-ระบบสุขาภิบาล.pdf (43 downloads) SCAN_025-ระบบสุขาภิบาล.pdf (41 downloads) SCAN_026-ระบบสุขาภิบาล.pdf (47 downloads) SCAN_027-ระบบสุขาภิบาล.pdf (45 downloads) SCAN_028-ระบบสุขาภิบาล.pdf (51 downloads) SCAN_029-ระบบสุขาภิบาล.pdf (46 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-สนย.-3.pdf (65 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่4-ถึงหมวดที่5-2.pdf (56 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่6-ถึงหมวดที่9-2.pdf (66 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่10-สุดท้าย-2.pdf (49 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของกทม.พ.ศ.2546-หมวดที่1ถึงหมวดที่3-1.pdf (55 downloads) ฟอร์มเปล่า.pdf (50 downloads)