ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561-3 พฤษภาคม 2561

Scan0002.pdf (96 downloads)