ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุมมีพนักเบาะหุ้มหนัง จำนวน 500 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ประกาศ : 09-05-2018    ผู้ประกาศ : กฤษกร


ดาวน์โหลด

  

-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30น.

-ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดขอบเขตของงาน ใบเสนอราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 2416500 ต่อ 8411 งานพัสดุ

1.ประกาศ

2. ร่างขอบเขตงาน

3.ใบเสนอราคา

4.เอกสารแนบท้าย

 

 

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่