แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-09-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่