แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน)