ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์การแพทย์โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 38 รายการ และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ

Scan001-3.jpg (54 downloads) Scan002-1.jpg (46 downloads) Scan003.jpg (42 downloads) Scan004.jpg (33 downloads) Scan005.jpg (30 downloads) Scan006.jpg (33 downloads) Scan007.jpg (28 downloads) Scan008.jpg (34 downloads)