ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์การแพทย์โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 38 รายการ และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ

Scan001-3.jpg (86 downloads) Scan002-1.jpg (77 downloads) Scan003.jpg (73 downloads) Scan004.jpg (63 downloads) Scan005.jpg (56 downloads) Scan006.jpg (61 downloads) Scan007.jpg (63 downloads) Scan008.jpg (58 downloads)