ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์การแพทย์โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 38 รายการ และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ

Scan001-3.jpg (72 downloads) Scan002-1.jpg (65 downloads) Scan003.jpg (59 downloads) Scan004.jpg (52 downloads) Scan005.jpg (48 downloads) Scan006.jpg (51 downloads) Scan007.jpg (48 downloads) Scan008.jpg (50 downloads)