ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์การแพทย์โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 38 รายการ และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ

Scan001-3.jpg (114 downloads) Scan002-1.jpg (102 downloads) Scan003.jpg (109 downloads) Scan004.jpg (89 downloads) Scan005.jpg (66 downloads) Scan006.jpg (93 downloads) Scan007.jpg (94 downloads) Scan008.jpg (85 downloads)