ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
ภายในวงเงิน 1,778,900 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
กำหนดให้ยื่นเอกสารให้เสนอราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ที่ www.gprocurement.go.th และ gov.nmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-2416500 ต่อ 8411 Email : dokfn@nmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

tor ฉบับที่ 2

เอกสารประกวดราคา