ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจฯ

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ