ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ จ้างเหมาทำความสะอาด กำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบ่อน้ำดี (ประปาสำรอง) และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน

Scan0001.pdf (41 downloads)