ประกาศเชิญชวน-จ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย-50,000,000.-บาท

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย-50,000,000.-บาท เลขที่ 3189/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค.61